لعنت به این فیلتر مثلا هوشمند . تمام مطالب و چیزهایی که من روی هاستم گذاشته بودم رو فیلتر کردن که از این به بعد روی پرشین گیگ آپلود میکنم و مطالب قبلی رو تا چند وقت دیگه دوباره آپلود میکنم تا استفاده کنید .

 

 

1)    اندازه یک زاویه از رادیان به درجه

2)    مساحت و حجم کره

3)    مجموع مربعات 4 عدد

4)    تبدیل قد یک شخص از سانتی متر به اینچ و وزن از کیلوگرم به پوند

5)    بیشترین عدد بین سه عدد ورودی

6)    کوچکترین عدد بین سه عدد ورودی

7)    شماره یک روز از سال بر اساس روز و ماه مشخص

8)    آیا مثلث قایم الزاویه هست یا خیر ؟

9)    آیا مثلث متساوی الساقین هست یا خیر ؟

10)آیا یک عدد طبیعی بر 3 و 7 بخش پذیر است یا خیر ؟

11)ب ب که تا زمانی که کلید ESC را نزده ایم مرتبا 2 عدد را گرفته و جمع کند

12)ب ب که کاراکتر عددی را خوانده و حاصلضرب در دو آن را چاپ کند

13)ب ب که با کلیدهای جهتی بتوان در صفحه خروجی حرکت کرد

14)منوی زیر را بسازید و با زدن هر گزینه عملیات انجام شود

1 – گرفتن 2 عدد

2 – جمع دو عدد

3 – خروج

انتخاب شما :

15 ) تا زمانی که کلید Enter زده نشده کاراکترهایی را دریافت و چاپ کند

16)تازمانی که Enter زده نشده کاراکترهای را دریافت و کاراکتر بعدی را چاپ کند

17) یک عدد را گرفته و معادل مبنای 2 آن را چاپ کند

18) یک عدد را گرفته و مقلوب آن را چاپ کند

19) دو عدد را گرفته و اولی را بتوان دومی برساند و چاپ کند

20) یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را چاپ کند

21 ) برنامه ای که کد کلیدهای Backspace و Space , Esc , Enter را بنویسد

22)ب ب که بکمک حلقه شکل زیر را ایجاد کند

1

12

123

1234

12345

123456

1234567

12345678

23) حاصل برنامه زیر چیست ؟

Void main(void)

{

Unsigned char ch= - 12;

Printf(“%d”,ch);

}

24) یک کاراکتر را از ورودی گرفته و آن در مبنای هشت و ده و شانزده چاپ کند

25) بکمک حلقه ها اعداد زیر را چاپ کند

54321

4321

321

1

26 ) بکمک حلقه ها اعداد زیر را چاپ کند

1

232

34543

4567654

27) مقسوم علیه های یک عدد که کاربر وارد کرده را چاپ کند

28) یک عدد را بگیرد و بگوید اول است یا خیر

29 ) ب ب که تمام اعداد سه رقمی که شامل صفر هستند را چاپ کند

30 ) یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را چاپ کند

31) n جمله از سری زیر را محاسبه و چاپ کند

X+X2/2! + X3/3! + … Xn/n!

32) جداول توابع مثلثاتی tan,cot,sin,cos را برای مقادیر صفر تا 90 چاپ کند

33) مقادیر تابع روبرو را برای مقادیر 0 تا 3 با دقت 0.1 محاسبه و چاپ کند

F(x) = 3*2+5x+1

34) میانگین اعداد طبیعی 1 تا 10 را چاپ کند

35) یک عدد در مبنای 2 را گرفته و معادل مبنای 10 آن را چاپ کند

36) موجودی 500000 ریال با سود بانکی سالیانه 9 درصد ، محاسبه کند هرماه چقدر سود میگیریم .

37) دو عدد و یک عملگر را گرفته و عملگر را روی دو عدد اعمال و حاصل را چاپ کند

38) مقدار برق مصرفی را به کیلووات و به ازای هر کیلووات 100 ریال محاسبه کند . اگر مدار برق از 120 کیلووات بیشتر شد به ازای مازاد بر 120 کیلو وات به ازای هر کیلووات 150 ریال محاسبه و چاپ کند

39) مقداری پول را گرفته سپس بنویسد که مقدار پول دریافتی چند اسکناس 10000 ریالی و چند اسکناس 5000 ریالی و چند 2000 ریالی و چند 1000 ریالی  و چند 500 ریالی و چن 250 ریالی و چند 100 ریالی و چند 50 ریالی و چند 10 ریالی است

40) یک عدد را گرفته و بگوید چند رقم است

41) توسط تابعی با دریافت سه عدد صحیح آنها را به صورت یک عدد بازگرداند

42) توسط یک تابع مشخص کند یک کاراکتراز ورودی کاراکتر حرف است یا خیر

43) توسط یک تابع مشخص کند یک کاراکتر از ورودی کاراکتر عدد است یا خیر

44) توسط یک تابع مشخص کند یک کاراکتر از ورودی کاراکتر نشانه است یا خیر

45) توسط یک تابع با دریافت یک عدد صحیح ، تعداد ارقام آنرا بازگرداند

46) تابعی بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت و سپس با بازگرداندن مقادیری مثبت یا منفی بودن آن را مشخص کند

47) تابعی بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت و سپس با بازگرداندن مقادیری زوج یا فرد بودن آن را مشخص کند

48) تابعی بنویسید که یک عدد صحیح را دریافت و سپس با بازگرداندن مقادیری اول بودن یا نبودن  آن را مشخص کند

49) تابعی که یک عدد صحیح را دریافت و فاکتوریل آن را چاپ کند

50) تابعی که دو عدد صحیح را دریافت و عدد اول را بتوان عدد دوم برساند و نتیجه را بازگرداند .

 

 

100) یک عدد را گرفته و اگر صفر بود با نوشتن پیام EXIT از برنامه خارج شود و اگر یک بود 2 عدد دیگر را گرفته و حاصل جمع دو عدد را چاپ کند

101) برنامه ای که منوی زیر را نمایش دهد و تا زمانی که گزینه خروج را انتخاب نکرده ایم مرتبا بتوانیم گزینه های دیگر را انتخاب کنیم .

1 ) ADD

2 ) MUL

3 ) EXIT

+ نوشته شده توسط میثم مرادی در یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹ و ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر |